algemene voorwaarden classic Mustang

Begripsomschrijving In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Voertuig: het voertuig dat onderwerp is van de overeenkomst;
 2. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als gebruiker of opdrachtgever de overeenkomst sluit;
 3. Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar van de auto de overeenkomst sluit;
 4. Chauffeur: de vanwege de gebruiker aangegeven feitelijk bestuurder van het voertuig;
 5. Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van;
  - beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig.
  - met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.
Artikel 1: Bepaling van de vergoeding, overige kosten en de duur
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de huurperiode en de vergoeding zoals in de overeenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen.
 2. De kosten van vervoer van het voertuig van de standplaats van verhuurder naar gebruiker zijn tot 80 kilometer v.v. voor rekening van de verhuurder; voor alle extra kilometers dient door gebruiker € 1,00 per kilometer te worden betaald.

  Artikel 2: Annulering
  Bij annulering van de overeenkomst meer dan vijf werkdagen voor de feitelijke huurdatum is een vergoeding verschuldigd van € 150,00, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  Bij annulering minder dan 5 werkdagen voor ingang van de huurperiode is een vergoeding verschuldigd van 50% van het overeengekomen bedrag.

  Artikel 3: Betaling
  Bij reservering van het voertuig dient 50% van het overeengekomen bedrag te worden aanbetaald. Het restant van de overeengekomen vergoeding dient 5 werkdagen voor de feitelijke verhuurdatum voldaan te zijn.

  Artikel 4: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

  Gedurende de in de overeenkomst afgesproken periode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijvoorbeeld tolgelden en de kosten van voor extra brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van gebruiker.

  Artikel 5: Gebruik van het voertuig

  1. Gebruiker dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
  2. Gebruiker is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; gebruiker kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
  3. Alleen de chauffeur mag het voertuig besturen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De chauffeur dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Bij aanvang van de huurperiode zal door de verhuurder uitleg gegeven worden omtrent de werking van het voertuig.
  4. Het aanbrengen van versieringen en/of bloemen mag alleen geschieden door de verhuurder, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  5. Gebruiker is gehouden de auto schoon te houden. Bij niet-nakoming van deze verplichting worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
  6. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het gebruiker niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

   Artikel 6: Aansprakelijkheid van de gebruiker voor schade

   1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt gebruiker verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
   2. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade van de eigenaar die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de gebruiksperiode of anderszins verband houdende met het gebruik van het voertuig, met inachtneming van lid 3.
   3. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid, een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder, laat dat de aansprakelijkheid van de gebruiker onverlet
   Artikel 7: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid eigenaar
   Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig alsmede een mechanisch defect niet als gebrek gelden.

   Artikel 8: Ontbinding van de overeenkomst
   Eigenaar is gerechtigd de overeenkomst éénzijdig zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten.

   Artikel 9: Aansprakelijkheid van de gebruiker voor gedragingen of nalatigheden van anderen
   Gebruiker is te allen tijde aansprakelijk voor de schade die door hem, zijn chauffeur of zijn medepassagiers aan het voertuig wordt toegebracht.

  Onze Mustangs zijn te huur voor

  - Bruiloften
  - Verjaardagen
  - Formele gelegenheden
  - Jubilea
  - Afscheidsceremonie
  - Afstuderen
  - Foto sessies
  - Film, TV- en reclamespots
  - Promotionele activiteiten

  Of als u wilt iemand verrassen met een uniek cadeau!

Copyright 2017: Classic Mustang Verhuurbedrijf.